Въз основа на описаните инсталации в първата част от публикацията „Най-изгодният енергиен източник за отопление“ са изготвени количествени сметки и остойностени предвидените инсталации и съоръжения. Съгласно данни от “Климатичен справочник за РБългария” са определени средния месечен и годишен брой часове с температура на въздуха в градации:

часов график

Съгласно топлинните загуби при съответната температура и съответния брой часове са определени топлинните загуби за един отоплителен сезон. Загубите са ориентировъчни поради специфичния брой часове с определена температура, зависещи от ‘характера’ на зимата (климатичните условия през отоплителния сезон).

Определям цената на 1kWh получен от различен енергиен източник:

цена енергия

С получените резултати определям количеството изразходвана енергия и нейната цена за един отоплителен сезон.

графично -цена енергия

Подобно сравнение на цените за 1 kWh има в много интернет страници, но според мен, човек не може да се ориентира напълно кое е най-изгодното отопление. По-добро сравнение е на база цена за първоначалната инвестиция и разходите за отоплителен сезон. За целта съм разгледал и цените на различните инсталации, като първоначална инвестиция за изграждане и съответните енергийни разходи в лева за отоплителен сезон. За база на сравнение е приет най-евтиния вариант за отопление, а именно отопление с електрически отоплителни тела (ел. конвектори). Много по-евтино, като първоначална инвестиция, би било отопление с вентилаторни печки – „духалки”, но за сравнението са използвани ел. конвектори с механичен термостат, поради факта, че отопляват с естествена конвекция.  В сравнението са използвани съоръжения на утвърдени фирми, но все пак съм търсил по-ниската цена на конкретното съоръжение. Ако се вземе по-евтино съоръжение, то представеното сравнение може да се промени, но надали ще бъде съществено.

срок на откупуване

Забележки: в цената на инсталациите не са включени цените за връзка от градска разпределителна мрежа до котелно помещение, ако дължината на тази връзка не е голяма, то срока на откупуване няма да се промени драстично. При варианта с електрически конвектори, също не е отчетен факта, че е необходима по-голяма електрическа мощност за сградата, поради което ще се увеличи инвестицията в част електро.

Както се вижда последната колона е прост срок на откупуване на съответната инсталация, спрямо електрическите тела. Графично представено:

срок откупуване - графика Простият срок на откупуване е използван поради по-лесното разбиране на този показател. В случая той се получава след отнасянето на разликите в цените на съоръженията и енергийните разходи за един сезон между най-евтино и сравнявано решение. Ако се сравнява по срока на изплащане на съответната инсталация, то той е по-дълъг, в предвид отчитането на годишната инфлация, но няма промяна в подреждането.

Заключение: Въз основа на така представеното сравнение, се вижда, че най-изгодното решение при новострояща се сграда и отопление без прекъсване е посредством климатизатори или отопление с твърдо гориво. Кое реално ще е по-евтино зависи от вложените инвестиции, тъй като инвеститорът може да предпочете по-скъпи от предвидените в сравнението климатизатори и срокът да се промени в полза на твърдото гориво. Респективно при избор на по-евтин котел на твърдо гориво или снабдяване с по-евтини дърва за огрев, то тогава може отоплението с дърва да е по-евтин вариант.

Статията продължава в следващата публикация: „Предимства и недостатъци на някои отоплителни инсталации и уреди

Ще се радвам да разбера Вашето мнение за публикацията, независимо дали сте съгласни или не – чувствайте се поканени да коментирате.

споделяне на връзка