Отоплението на твърдо гориво е един от най-разпространените варианти в България за местно и локално отопление. Твърдите горива са дърва, въглища, брикети и биомаса (пелети, дървесен чипс, екобрикети и др.). Няма универсален котел за твърдо гориво, т.е. в зависимост от горивото което желаете да използвате е необходимо да се избере вида на котела на твърдо гориво.

Котли за изгаряне на въглища – като гориво използват черни и кафяви въглища, като резервен вариант обикновено може да се използват дърва и брикети. Когато се купува котелът трябва да се съобрази и вида на въглищата, които ще се използват предимно, котела работещ с черни въглища може да работи на кафяви, но с по-ниска мощност, поради разликата в калоричността. А този за кафяви е възможно да не трябва да работи с черни, поради вложените материали.

Препоръчително е въглищата да са сухи, размера на въглищата според производителя варира в граници от 10 мм до около 40 мм,  като препоръчителния диапазон трябва да се види в инструкцията на котела.

КПД-то на котела също варира от вида на въглищата и производителя на котела, обикновено е в границите 72-85%.

Котли за изгаряне на дърва – използват дървесина във вид на цепеници с определена от производителя максимална дължина, препоръчително е да са с влажност до 20-25%. КПД-то на котела достига до 85%. В зависимост от конструкцията на котела има конвенционални и пиролизни котли. Конвенционалните са най-разпространени. При пиролизните изгарянето на дървата протича през три етапа: първо дървата се изсушават ако са с влажност над 20%, следва карбонизация при която дървата се разграждат и се получава пиролизен газ, накрая газа навлиза в камера с много висока температура, където се окислява и самозапалва. Пиролизните котли поради сложния процес на работа трябва да са оборудвани с автоматика управляваща процеса, докато конвенционалните обикновено са снабдени само с терморегулатор.

Камини с водна риза – те работят на принципа на котлите, но са предназначени за монтаж в жилищно помещение и са за малки обекти. Една част от топлината е чрез конвекция в помещението където е монтирана камината, а другата част се топлоотдава на водата в инсталацията. Камините са с по-ниска цена от котлите. Основен недостатък на камините е нуждата от по-често обслужване спрямо котлите.

Котли работещи с биомаса – Най-разпространеният вид от тях са работещите с пелети. Характеризират се с висока ефективност и сигурност, лесно обслужване, и най-важното автоматизирана работа. Котлите работещи с биомаса имат КПД до 95 %, след изгаряне на горивото остава малко отпадък. За тези котли е необходимо складово помещение или бункер за горивото, горивото в последствие се транспортира до котела с пнемвотранспорт или с подаващ механизъм.

снимка котел пелети: www.ponast.cz

снимка котел твърдо гориво: www.dinvvsbutik.se

социални мрежи