Skip to content

ОВК блог

Блог за отопление, вентилация, климатизация, проектиране и не само

Архив

Tag: проект

След като миналата (2015) година обнародваха измененията на Наредба №7 за Енергийната ефективност, за част от тях писах в предишната публикация „Енергийна ефективност производствени сгради„, днес 22.01.2016 г. обнародваха измененията на „Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия“. За подготвяните промени писах 2013 г. в „Евентуални промени на Наредба 7 ЕЕ и 15  ОВК„.ДВ 6 2016 прочетете остатъка…

Както на колегите, занимаващи се с Енергийна ефективност, е известно през 2015 г. бяха приети и обнародвани в ДВ изменения на Наредба №7 (ДВ бр. 27 /14.04.2015 г.). КИИП водиха серизона борба с част от тези изменения, но се пребориха за малка част от всички коментари. Сигурно част от колегите знаят, имаше алинея според която за жилищни сгради до 250 м2 се изискваше ЕЕ по обобщен коефициент на топлопреминаване. КИИП и повечето колеги не бяхме съгласни, в последствие не бяха приети нашите основания и април 2015 г. това изменение беше обнародвано, но няколко месеца по-късно (ДВ бр. 90 /20.11.2015 г.) – това изменение беше отменено.

скали на енергопотребление

скали на енергопотребление

Някак в страни обаче остана друго важно изменение прочетете остатъка…

От почти 6 месеца не съм писал в блога :(, извинявам се за което, няколко човека питаха какво става, а аз обяснявах как имам няколко теми по които мисля да пиша, но не стигам до това. Е от няколко седмици се каня да пиша, но за пореден път отлагам. След вчерашното писмо от колегата Огнян Атанасов, реших, че няма как да не пиша, но не по темите (които мислех), а за поредна глупост на парламента. Ето го и писмото:

Здравейте, 

изпращам ви стенограма от заседанието на парламентарната комисия по инвестиционно проектиране към Парламента. Във въпросната стенгорама има едно изказване, което мен ме притеснява, а предполагам, че и всички членове на КИИП биха се притеснили независимо в коя секция членуват.

прочетете остатъка…

пожарПредполагам повечето от колегите вече са разбрали за обнародваните промени в противопожарната наредба, а именно „Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“. Измененията бяха обнародвани в Държавен вестник (ДВ) на 27.08.2013 г. , може да изтеглите вестника от тук. Докато чакам да издадaт отново книжка с наредбата, се наложи да прегледам обнародваното в ДВ, проблемът е, че по-късите промени са от типа: „в чл. … думите … се заменят с ….“, което (според мен) е доста сложно за проследяване. Все пак най-сериозните и чакани изменения са: прочетете остатъка…

Част: Енергийна ефективност е задължителна част от всеки инвестиционен проект съгласно Наредба №7:

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържа част „Енергийна ефективност”.

В наредбата е описано прочетете остатъка…

какво е овк прочетете остатъка…