След като миналата (2015) година обнародваха измененията на Наредба №7 за Енергийната ефективност, за част от тях писах в предишната публикация „Енергийна ефективност производствени сгради„, днес 22.01.2016 г. обнародваха измененията на „Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия“. За подготвяните промени писах 2013 г. в „Евентуални промени на Наредба 7 ЕЕ и 15  ОВК„.ДВ 6 2016

Е измененията са факт – обнародвани са, въпреки борбата на КИИП, на комисията направена от КИИП (в която бях член и аз), както и на други колеги проектанти. Ако не се запознати с измененията, сигурно си мислите „какво пък толкова, тези проектанти си нямат друга работа“. Не е така!

За да не съм голословен, като изключим пълнежа от „думите се изменят с…“, не съм съгласен със следните изменения:

 1. Задължително се изготвя задание за проектиране (чл.187). Хубаво е да има задание, но то трябва да е изготвено от инженер магистър, въз основа на писмен договор . И какво излиза – увеличаваме ‘бюрокрацията’! Докато за една голяма сграда има смисъл, то за малка къща или вила е абсолютно безмислено. Инвеститорите ще трябва да плащат допълнително и това. Представете си как за къща 100-150 м2, трябва да се направи задание (след писмен договор): да се проектира отопление с котел на пелети;
 2. Член 215 (1) гласи: „Конвективни системи за отопление с принудителна циркулация на топлоносител вода в нови сгради се проектират с максимална температура на топлоносителя на входа на системата 60 °С. По-висока максимална температура на топлоносителя на входа на системата се допуска, когато е предвидено със заданието за проектиране и в него са изложени съответните мотиви за това„. В следващата алинея е записано, че това се отнася и за основен ремонт, обновяване и реконструкция на конвективни системи.  Преди няколко години дадох примера с бай Иван и отоплението на твърдо гориво. Сега ще се обоснова, защо мисля, че оттук нататък ще трябва в почти всяко задание за котел на пелети и твърдо гориво да се допуска по-висока температура: Стандартното отопление в еднофамилни жилищни сгради в БГ е чрез котел/камина на твърдо гориво и радиатори. Това е най-евтиното решение за обща сградна инсталация. Тъй като се търси евтина инсталация се предвиждат основно радиатори, а при тях с намаляване на температурата на топлоносителя намалява топлоотдаването, тъй като работят на естествена конвекция. В резултат имаме голяма топлообменна повърхност и по-голяма инвестиция за същата мощност. Показвам го таблично:

  температура - брои глидери

  Брои глидери на алуминиев радиатор с височина H=500mm при отоплителна мощност 1000W

 3. Отпада изискването температурите на топлоносителя да се съгласуват с топлоснабдителното предприятие (чл.243). Излиза, че авторите/ авторът на измененията в стремежа си да се намали температурата на топлоносителя, допуска да може да изчислявате сградната инсталация с избрана от Вас температура, без значение какво иска Топлофикация. Убеден съм, че те са на друго мнение.
 4. Според чл. 288 рекуператорите трябва да са със сезонна ефективност по-голяма от 70%, на тези условия не отговарят по-голяма част от предлаганите на пазара! Според този текст: обикновен пластинчат рекуператор с ефективност около 50% не може да се инсталира! Очаквам изобретателност – как да се опише монтажът на такъв, все пак 50% ефективност е 2 пъти по-добра от никаква, а според този член или монтирате рекуператор с ефективност >70% или никакъв 😀
 5. Направи ми впечатление, че в методиката за сух охладителен товар продължава да няма актуализиране на групите външни стени и покрив. Данните са стари и най-ефективната група стени е с U=0.516 – 1.306 W/m2K. Нямам против да смятам с остарели данни, има запас, но когато се променя една наредба трябва да се обновява цялата, а не само част + ‘удобните’ членове.

Стига толкова с отрицателните неща, ето две положителни изменения:

 1. Въвежда се задължително проектиране по част ОВК: „Чл. 206. (1) В сградите за обществено обслужване с РЗП, по-голяма от 50 m2, в производствените и спомагателните помещения, в които пребивават хора не по-малко от четири месеца през зимния период независимо от ежедневния им часов престой в сградите, както и в помещенията, за които поддържането на определена температура е необходимо поради технологични изисквания, задължително се проектира система за отопление, осигуряваща нормираната температура на въздуха през отоплителния период. (2) Проектирането на системи за отопление в жилищни сгради с РЗП, по-голяма от 50 m2, е задължително, когато в сградата или в отделни части от нея се предвижда отоплението на повече от едно помещение да се осигури чрез система с общ генератор на топлина и отоплителни тела, свързани с тръбна мрежа.“
 2.  Добавя се приложение №28 в което са посочени „Правила за разполагане на отворите за засмукване на пресен въздух и на отворите за изхвърляне на отработения въздух„. Дали е положително ще разбера в течение на работния процес, но самата идея да се формулират ясни правила е стъпка в правилната посока.

Като цяло времето ще покаже, но се надявам бързо да приключат последващите промени, тъй като по неясни за мен причини, скоро след обнародването в ДВ се започват промени на промените, но на малки части.

Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването си. В коментар може да оставите вашето мнение.

бутон за сайт