Топлотехническата ефективност или част енергийна ефективност, както вече ще се казва според последните изменения на Наредба №7 (от преди няколко седмици – ДВ брой 85/2009 г.), съгласно чл. 89 „е неразделна част на инвестиционния проект (във фаза идеен, технически и работен проект), въз основа на който се издава разрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри.“ Или с други думи е задължително изисквана за одобряване на документите на инвеститора (собственика) на сградата.

В тази публикация ще напиша малко повече за енергийната ефективност, като част от проектирането.

Изискването за направата на топлотехническа ефективност и изчисляването на минималните дебелини на топлоизолация беше въведено през 1999 г. Тогава беше обнародвана в държавен вестник (ДВ) една кратка и ясна методика, съпроводена с минимални коефициенти на ограждащите елементи на сградите. През 2004 г., но обнародвана в ДВ през 2005 г. беше въведена една доста по-сложна и подробна методика, която така и остана неразбрана от много хора, първоначално и от мен. Коства ми доста четене, препрочитане и консултиране с колеги за да направя файла с който смятах досега топлотехническата ефективност.

Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че ми е много интерсно как на 5 години променят наредбата и методиката. И макар този път да пише изменения и допълнения, според мен си е сериозна промяна, и само благодарение на запазването на някои части от старата наредба 7 е причина да не се отмени тя и да се приеме нова.

Първите разлики са, че се въвежда понятието: „охлаждане“ – което беше изпуснато в предишната наредба. Доста сериозни промени има в изискванията към коефициенти на топлопреминаване, а именно:

коефициенти на топлопреминаване - преди и сега

коефициенти на топлопреминаване - преди и сега

В таблицата са написани референтните коефициенти (според старата наредба минималните коефициенти) за сгради със среднообемна вътрешна температура по-висока или равна на 15 0С (преди измененията бяха с нормативна вътрешна температура 190С).

Предполагам на всички прави впечатление голямата разлика в коефициента на топлопреминаване за външни стени. Преди за тухлена стена, обикновено се изискваше 5 см топлоизолация, сега се изисква 8 см (посочените дебелини са за сравнение, в зависимост от слоевете на стената се определят конкретните).

Също така при дограмите вече има подробно разделение според рамката и вида на остъкляване.

Другото което е променено е, че вече няма разлика в изискванията при проектиране на нова сграда и реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради. Прави ми впечатление, че е отпаднало описанието кога съществуващите сгради трябва да имат енергийна ефективност, а то беше: при ремонт или преустройство на повече от 25% от площта на сградните ограждащи елементи или увеличаване на обема с повече от 30 m3.

Промените в формулите и методиката за изчисленията няма да описвам, но както се казва всяко чудо за три дни (в случая може би месеца) – докато всички разберат за новите изисквания и промени, ще говорят и обсъждат определено време, а след това ще се примирят с наредбата. А в момента повечето колеги се подпитваме кой какво знае, какво прави и чакаме курса, който би трябвало да ни изясни основните части от наредбата. Да обаче не е ясно кога във времето ще е. Ще има още наредби, а курса ще е комбиниран (може би 😉 ).

споделяне в социални мрежи