Както на колегите, занимаващи се с Енергийна ефективност, е известно през 2015 г. бяха приети и обнародвани в ДВ изменения на Наредба №7 (ДВ бр. 27 /14.04.2015 г.). КИИП водиха серизона борба с част от тези изменения, но се пребориха за малка част от всички коментари. Сигурно част от колегите знаят, имаше алинея според която за жилищни сгради до 250 м2 се изискваше ЕЕ по обобщен коефициент на топлопреминаване. КИИП и повечето колеги не бяхме съгласни, в последствие не бяха приети нашите основания и април 2015 г. това изменение беше обнародвано, но няколко месеца по-късно (ДВ бр. 90 /20.11.2015 г.) – това изменение беше отменено.

скали на енергопотребление

скали на енергопотребление

Някак в страни обаче остана друго важно изменение и вече няколко пъти водя борба с надзорни фирми и общини по темата „Енергийна ефективност на производствена сграда“. Съгласно измененията – ЕЕ за тези сгради е част от ОВК проекта, а ако няма такъв от архитектурния проект! И тъй като оставам с впечатление, че много хора не четат Наредбата, прилагам извадка в мейл към съответния проверяващ. Прилагам и на Вас тази извадка, много ясно и точно е написано това изискване, просто е разхвърляно в много отдалечени един от друг членове и алинеи:

Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се прилагат и за ограждащите елементи и ефективностите на системите за поддържане на микроклимата на производствени сгради, в които технологичният режим изисква целогодишно поддържане на микроклимат с нормативно определени параметри.
(2) Енергийните характеристики и показателите за разход на енергия за сградите по ал. 1 се определят по реда на Наредба № РД-16-346 от 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (ДВ, бр. 28 от 2009 г.), като стойностите на коефициентите на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи не може да са по-големи от определените стойности по технологични изисквания за конкретния случай. Когато няма специфични технологични изисквания, стойностите на коефициентите на топлопреминаване не може да са по-големи от посочените стойности в таблици 1 и 2 на наредбата.
чл. 4. (5) Технически показател за енергийна ефективност е обобщеният коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи на сградата в следните случаи:
4. за производствени сгради по чл. 2, ал. 1;
Чл. 25. (1) Част „Енергийна ефективност“ се разработва като самостоятелна част на инвестиционния проект в следните случаи: …
(4) В случаите по чл. 4, ал. 5 и 6 не се възлага, съответно не се разработва, самостоятелна част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект. Изчисленията на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4, ал. 5 и 6 се изготвят от проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ и се прилагат към тази проектна част (когато тя е предвидена със заданието за проектиране) или към част „Архитектурна“.
Чл. 27а.
(4) Проектите на сградите се оценяват за съответствие с изискването за енергийна ефективност на фаза технически или работен проект, когато имат изготвена самостоятелна част „Енергийна ефективност“. Оценката за съответствие се оформя във вид на самостоятелен доклад, който се подпечатва с печата на юридическото лице, изпълнител на оценката, и се подписва от управителя и от консултантите по енергийна ефективност в състава на изпълнителя, които са извършили оценката.“
 
Линкове към наредбата:
 Изключение на горе описаното е: ако обектът е за кандидатстване по програма или има задание от Възложителя, тогава е необходимо да се обособи отделна папка с изчисленията на обобщения коефициент на топлопреминаване. Както и да се изготви оценка на част ЕЕ.
Ако и Вие сме имали този проблем се надявам да съм от полза, а в коментар може да споделите вашето мнение по темата.

споделяне в социални мрежи