Днес ме изненадаха с новината: в петъчния брой 2, 08.01.2010 г. на Държавен вестник отново има изменения в наредба №7 за енергийна ефективност. Е това е, над два месеца по-късно, нови корекции на направените вече измененията. С тази разлика, че освен измененията с корекции на формули, символи и допълнения към съществуващи вече такива в наредбата, се добавят две нови алинеи, първата:

чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат при
извършване на реконструкция, основен ремонт
или преустройство на отделни части, самостоя-
телни обекти или помещения в съществуващи
сгради. В тези случаи техническите показатели
за енергийна ефективност са коефициентите
на топлопреминаване за видовете ограждащи
конструкции и елементи, като стойностите им
не могат да бъдат по-големи от определените
в табл. 1 и 2.“

И много важната добавка:

Заключителна разпоредба
§ 6. Производствата по заявленията за одо-
бряване на инвестиционни проекти, подадени до
1 февруари 2010 г. включително, се довършват
по досегашния ред.
Министър: Р. Плевнелиев

Което е странно поради две причини, първо измененията в наредбата бяха публикувани в ДВ брой 85, 27.10.2009 г. и се надигна врява поради факта, че влизаше в сила с обнародването си. Все пак един голям проект се прави няколко месеца, а да ти го върнат защото малко преди да го предадеш е била влезнала в сила нова наредба е най-малко грубо, да не напиша недомислено. Вече бях свидетел на един такъв случай. Втората причина е, че се обнародва на 8.01 промяната и важи до 01.02.2010 г. (точно 15 работни дни, ако си разбрал – веднага) – е чакайте малко, докато разберат хората и си занесат върнатите проекти отново в инстанция за одобряване и срока ще е изтекъл, и ще се чуе нещо от сорта на: „Съжалявам,  то беше написано в ДВ, да сте разбрали навреме.“. Е  по-добре е от нищо, но май съм прав за написаното в първата публикация по темата: „всяко чудо за три дни (в случая може би месеца)“ – остава още малко до края на третия месец ;).

spodelime