пожарПредполагам повечето от колегите вече са разбрали за обнародваните промени в противопожарната наредба, а именно „Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“. Измененията бяха обнародвани в Държавен вестник (ДВ) на 27.08.2013 г. , може да изтеглите вестника от тук. Докато чакам да издадaт отново книжка с наредбата, се наложи да прегледам обнародваното в ДВ, проблемът е, че по-късите промени са от типа: „в чл. … думите … се заменят с ….“, което (според мен) е доста сложно за проследяване. Все пак най-сериозните и чакани изменения са:

 1. чл. 75 „За подземните складови помещения с площ над 5 m2 от категория по пожарна опасност Ф5В, в които не се изисква ВСОДТ (за помещенията и обслужващия ги коридор), се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление) с площ не по-малка от 1 % от площта на пода или принудителна смукателна вентилация с кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h-1.“ Тук се възстановява изискването безпрозоречните складови помещения (категория Ф5В) да са с 3-кратен въздухообмен, това изискване го имаше в Наредба №2 – ПСТН.
 2. Кратността на въздухообмен на аварийната вентилация е променена от 25 на 8- кратен (чл. 84). Добавена е и следваща алинея, която гласи: „Кратността на аварийната вентилационна инсталация може да се определя и по изчислителен начин съгласно параметрите, определени в технологичния проект, но тя не може да е по-малка от изискващата се кратност по ал. 2“. Която според мен е за някакви много редки случаи, тъй като така или иначе се иска мин. 8-кратен.
 3. Променя се и чл. 87. „(1) За помещенията с аварийна смукателна вентилация се предвижда компенсация на въздух по естествен или механичен начин.
  (2) Аварийна приточна вентилационна инсталация се проектира, когато не се допуска преминаване през смукателните вентилатори на експлозивоопасни газове и пари поради опасност от възпламеняване при триене. В помещението се предвиждат изходящи отвори, чието разположение се съобразява с плътността на изпускания продукт.“
 4. Намалява се минималното разстояние за изхвърляне на въздуха от аварийните вентилации на 10 м (беше 20 м.) (чл. 89).
 5. Направи ми сериозно впечатление, че чл. 76 за транзитно преминаващите въздуховоди е заменен с друг текст, а това е преместено в чл. 99 „(7) При транзитно преминаване на въздухопроводи през пожарни сектори или помещения и етажи, разделени с пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите), се допуска да не се предвиждат пожарни клапи в местата на пресичане на преградите, ако въздухопроводите са с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните прегради.“ Прави впечатлени нали? Вече не е нормирано каква огнеустойчивост трябва (беше EI45), а се определя от тази на пресичаната преграда. От една страна добре, от друга лошо – това значи на различните места да се предвижда различна „защита“ на въздуховодите.
 6. Глава 9 ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ е основно променена, за щастие в положителна насока! Най-важното е, че нещата са доста по-ясно описани.
 • Има точно описание какви светли сечения се приемат за приточните отвори;
 • Оправена е глупостта с компенсационните отвори на височина не-повече от 1 м (приемаше се от пода на помещението) и вече е не -повече от 1 м под горния край на незадимяемата зона!;
 •  Скоростта от приточните отвори е променена на 5 м/сек (беше 2 м/сек).;
 • Таблица 14 Площ на димните люкове и кратност на принудителната вентилация на ВСОДТ е изцяло променена, най-голямата кратност вече е под 100 ;);
 • Приложение №9 с Плътност на топлинното натоварване в помещенията в зависимост от тяхното предназначение е допълнена;
 • Важната забележка за гаражите под табл. 14 е променена на: „За гаражите по чл. 113, ал. 5, т. 2 и 3 се проектира механична ВСОДТ с кратност 12 h-1 или естествена ВСОДТ с площ 1 % от площта на гаража.“

7. Сгради и помещения за котелни (раздел III) също е променен по-сериозно, но най-същественото според мен е частта за резервоари за течно гориво: отпада изискването за подземни най-малко на 4 метра от котелно и се заменя с думите „За подземни резервоари разстоянията по ал. 1 се намаляват с 50 %“. Добавена е и нова алинея„(4) Допуска се монтиране на резервоари за гориво в котелните помещения, ако са с обем до 5 m3 включително и са разположени на разстояние най-малко 2 m от котлите и електрическите съоръжения“.

8. Стигам до болната тема гаражи, и тук новините са добри ;), а именно:

 • архитектите могат да си отдъхнат, вече рампите (едно- и двулентови) зависят от площта на гаража, важното е, че вече има еднолентова рампа!;
 • остава изискването при повече от 5 коли да се прави ВСОДТ (чл.663);
 • но вече чл. 664 е променен и пише: „Когато затворен гараж в строеж
  от клас по функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2 е предназначен и за паркиране на МПС с автомобилна газова уредба, се проектират зони за МПС с газови уредби.“ Т.е. отново може да се слагат табелки: ЗАБРАНЕНО за автомобили с газови уредби.

Промените са много, аз по-горе описах само най-сериозните и тези направили ми впечатление, напълно е възможно да съм пропуснал нещо важно (допълнете с коментар ако е така).

Промените вече са в сила!

Какво е вашето мнение за промените? Трябва ли да се промени още нещо?

източник картинка: www.kab-sofia.bg

бутони към социални мрежи