В Държавен вестник брой 22 от 19.03.2010 г. се обнародваха промени в Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническият паспорт се съставя за нови и съществуващи сгради (за съществуващите след обследване от фирма за енергийна ефектиност) и се състои от четири части описани в:

Чл. 4. (1) Техническият паспорт на строеж обхваща следните части:
1. част А „Основни характеристики на строежа“;
2. част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“;
3. част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“;
4. (нова – ДВ, бр. 38 от 2008 г.) част Г „Енергиен паспорт на сграда“.

Няма да изпадам в подробности, аз ще разгледам само част енергиен паспорт. Той не е нововъведение в изискванията, но има изменения в съдържанието му и е добавено точно описание кога се съставя. В наредбата е записано:

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.) (1) Енергийният паспорт се съставя след завършване строителството на цялата сграда преди въвеждането й в експлоатация с цел удостоверяване на съответствието на сградата с проектните нормативни изисквания за енергийна ефективност.

(2) Енергиен паспорт се съставя за сградите съгласно класификацията, определена с наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.

(3) Енергиен паспорт не се съставя за:

1. сгради или части от сграда в експлоатация;
2. сградите по чл. 2, ал. 3;
3. сгради с отоплявана/охлаждана площ до 100 m2 или за сгради, които се използват по предназначение до четири месеца в годината;
4. производствени сгради;
5. отделни части от сграда;
6. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната.

(4) Част Г „Енергиен паспорт на сграда” се съставя, подписва и подпечатва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория.

(5) По задание на възложителя енергиен паспорт може да се състави след изработване на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж на сграда.

(6) Класифицирането на сградите в зависимост от съответния клас на енергопотребление – от клас А (високоефективен) до клас G (нискоефективен), се извършва в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление съгласно наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.

(7) Енергийният паспорт се съставя по образец съгласно приложението.

В същност промените в енергийния паспорт са изцяло съобразени с промените в Наредба №7 за енергийна ефективност (ефективност за която доста писах и ще продължавам да пиша 😉 ). Преди време, малко след като излезнаха промените в Наредба №7, беше споменато, че предстоят изменения и в други наредби, предполагам че тези измения са част от тях. Отпадат и една част от нещата които се въвеждаха преди, разбира се добавени са нови, но като цяло са премахнати недоразумения като: охладителни денградуси – понятие което не знам да е описано някъде в българските норми, а данни респективно не може да се намерят (аз лично преди време търсих доста сериозно, но не намерих нищо по въпроса).

ПП: ако желаете да се запознаете с наредбата може да си я изтеглите от страницата на МРРБ или от директно от този линк: Наредба 5

spodelime