Част: Енергийна ефективност е задължителна част от всеки инвестиционен проект съгласно Наредба №7:

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържа част „Енергийна ефективност”.

В наредбата е описано какво трябва да съдържа проекта по част Енергийна ефективност и съгласно:

Чл. 25. (3) Част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект се разработва от проектантите с пълна проектантска правоспособност, които разработват частите „Архитектурна”, „Конструктивна”, „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” и „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации” на инвестиционния проект за конкретната сграда.

Това е доста интересно за мен, затова ще споделя моето мнение (което мисля се споделя от всички колеги- ОВК проектанти): частта се разработва от проектант ОВК, който за да направи енергийна ефективност на нова сграда, трябва да изчисли необходимата дебелина на топлоизолацията, след което да съгласува с архитекта тези дебелини, както и да съгласуват архитектурно-строителните детайли. Също така от електро инженера да получи данни за инсталираните уреди, осветление и др. От своя страна ВиК инженерът дава данни за количеството топла вода за битови нужди необходимо по изчисления. От конструктора не знам какво точно ще получи, освен сградната конструкция, евентуално ако архитекта не е нанесъл някой елемент, който е термомост. И на края другите специалности трябва да съгласуват проекта по част енергийна ефективност.

Доста вече писах за наредба 7 за енергийна ефективност (написах и най-четената и безсъмнено най-коментираната тема – до момента в ОВК блога: Топлотехническа (енергийна) ефективност). Най-накрая направих и собствения си файл за изчисляване съгласно методиката към нея, а даже предадох и първия си обект изчислен по този файл. Разбира се има доста работа по файла, от гледна точка на оптимизиране на работата с него, но както се казва: „работата учи“.

По-интересно за мен в момента е да се разбере веднъж за винаги кое как и при какви обстоятелства се прави. Към този момент има една неизяснена оценка, която излишно затормозява обстановката. А именно: има въведено едно понятие: оценка за съответствие на част „Енергийна ефективност“, което не е ясно от кой се прави, в наредбата пише:

Чл. 27 а. (3) Оценката по ал. 1 се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад.

От което оставям с впечатление, че оценката се изготвя от надзора или общината, тъй като в ЗУТ пише:

чл. 142 (6) Оценката за съответствие се извършва:

1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;

2. като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма – консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя;

И имам колеги които са минали по този начин. Да ама в ал. 9 на същия член пише:

(9) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 14.11.2008 г.) Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

След поредната препратка към член 169, ал. 1 разбираме че там пише в т. 6. енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение. И какво става освен объркването – една голяма каша, част от надзорните фирми приемат проекти по част енергийна ефективност без такава оценка и я пишат като част от комплексния доклад, а друга част връщат за оценка от лицензирана фирма за енергийна ефективност. А дали има смисъл от такава оценка е спорен въпрос, тъй като самата оценка (ако е направена от фирма за енергийни обследвания) представлява набирането на всичката информация от вече направената ефективност в програмата за обследване или с други думи плащане за нещо което вече е правено, макар и с друг софтуер или файл.

ПП: Към днешна дата режимът е уточнен и оценката се изготвя от фирма с лиценз в АУЕР.

споделяне във facebook